Velkommen!

Fjellgruppen fro homofile menn hadde sin spede begynnelse i 1996, og teller i dag rundt 200 karer i alle aldre.

Turene arrangerer av medlemmene selv. De fleste turene går i fjellet, men vi påtreffes også i skog og mark, og til sjøs. Turene er vanligvis lagt opp som helgeturer med ett bestemt utgangspunkt - normalt med en fjelltopp eller flere som mål. Det hender også at vi vandrer fra hytte til hytte, og for breturer har vi egen fører og instruktør. I tillegg til at vi er flittige brukere av turisthyttene, har flere av Fjellgruppens medlemmer private hytter eller tilgang til firmahytter.

Vi ferdes på ski vinterstid og til fots (evt. sykkel) sommerstid. Vi har også turer til alpinsentre - flere kjører telemark eller snowboard. Da mange har kulturelle interesser, hender det at vi drar til utlandet på storbyweekend. I tillegg har vi andre "urbane" innslag som restaurantbesøk og sosiale sammenkomster.

Mange av medlemmene er ganske spreke, andre mer sedate. Vi har derfor turer med forskjellig vanskelighetsgrad. Med normalt god form vil du kunne følge med på de fleste turene. Noen medlemmer er med på mange turer, mens andre ser vi sjeldnere.

To ganger i året har vi planleggingsmøte hvor programmet for neste sesong fastlegges. Opplegg av turene skjer på omgang, og de som har en god idé til et turforslag får som regel i oppgave å arrangere turen.

Fjellgruppen er en sosial gjeng. En gang i måneden treffes vi på et utested i Oslo for å dele turopplevelser, planlegge nye turer, og bare ha det hyggelig.

De fleste av oss bor i Osloområdet og på Østlandet, men vi har medlemmer i hele landet - og i Sverige.

Som medlem i Fjellgruppen kan du logge deg inn på nettsted vårt. Her kan du sjekke turprogrammet, melde deg på turer, selv legge inn turer, se bilder fra tidligere turer og diskutere med andre medlemmer.

Årskontingenten er for tiden kr 200,- per år. Du betaler kontingenten med kredittkort eller en PayPal-konto samtidig som du registrerer deg som medlem.


Vanlige spørsmål og svar:

Koster det penger?

Ja du må betale 200 kroner i året for å være medlem i Fjellgruppen.

Hva får jeg for det?

Du får delta på så mange turer du vil så lenge det er plass. Turkostnadene varierer fra tur til tur. Du blir også invitert til Fjellgruppens sosiale aktiviteter. Du får tilgang til hele Fjellgruppens webområde.

Hvor mange medlemmer har dere?

Vi er rundt 200 medlemmer, de fleste fra Oslo-området

Hva slags folk?

Alle typer, alle aldere og alle yrker. Både single, samboere og partnere.

Hva slags turer arrangerer dere?

Sommer: fjelltur fra hytte til hytte og breturer. Vinter: høyfjellskiturer fra hytte til hytte og slalåm/telemark/snowboard helg i Trysil og Hemseldal. De fleste turene går over en helg eller en langhelg og vi prøver å kjøre felles bil.

Hvem står bak Fjellgruppen?

Kun nåværende medlemmer står bak. Vi en helt uavhengig og har ingen politiske eller religiøse tilknytninger. Det er medlemmene som er gruppen og det er medlemmene som organisere og deltar på turer.

Hvorfor kun menn?

Fordi menn må få lov til å kose seg for seg selv. Damer gjør det samme med dameturer…

Kun for veltrente?

Neida, det finnes turer på forskjellige nivåer.

Kan jeg være anonym?

Nei, alle medlemmer har tilgang til de andre medlemmenes navn, telefon og epostadresser. Vi tar ofte turbilder og noen av dem ender opp på vår nettside.

Hvem ta ansvar?

Du tar ansvar for dine handlinger. Vi er ikke en turorganisator og har ikke noen gruppeforsikring …derfor deltar alle på eget ansvar. For breturer har vi med oss en brefører, men uansett til syvende og sist er det ditt ansvar.

Hvordan blir jeg med?

Klikk på knappen under for å registrere deg som medlem i Fjellgruppen.


Vanskelighetsgrader

Mange av medlemmene er ganske spreke, andre mer sedate. Vi har derfor turer av forskjellig vanskelighetsgrad. For å gjøre det enkelt å vurdere turene markeres hver tur med vanskelighetsgrad:

Enkel - Lite krevende og vanligvis høy komfort. Krever ingen erfaring med lange turer. Maksimalt 3 timer gange hver dag, og ikke overnating i telt.

Normal - Krever normalt god fysisk form og litt erfaring med tilsvarende tur tidligere. Max 5 timer gange hver dag.

Krevende - Du bør ha god fysisk form og være vant med denne typen tur. Telt og annet utstyr bør være av god kvalitet.Vedtektene våre

§ 1 Formål

Fjellgruppen skal være en forening for homofile menn og skal arbeide for å øke interessen for friluftsliv blant disse ved å arrangere turer og andre sosiale aktiviteter.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Fjellgruppen er en frittstående og uavhengig forening. Fjellgruppen skal være politisk og livssynsmessig nøytral.

§ 3 Medlemmer

Medlemmer må være enige i foreningens formål og myndige. Medlemmene må dessuten være enige i og akseptere Fjellgruppens betingelser for å være med på tur, se § 12

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av styret og betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er Fjellgruppens høyeste myndighet og avholdes innen 1. juli. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel via foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning kan skje ved underskrevet fullmakt. Hvert tilstedeværende medlem kan maksimalt medbringe en fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

§ 7 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Fjellgruppen.

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Unntatt er vedtektsendringer og vedtak om oppløsning (jf § 13 og 14). Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig dersom noen krever det.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1. Behandle Fjellgruppens årsmelding
  2. Behandle Fjellgruppens regnskap i revidert stand
  3. Behandle innkomne forslag
  4. Velge styre for en periode på to år, men slik at halvparten skiftes ut årlig. Styret konstituerer seg selv i sine roller jf § 11. Revisor velges til en periode på to år.
  5. Medlemmer til valgkomiteen velges for en periode på 2 år. Valgkomiteen består av to medlemmer.

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret

Fjellgruppen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av fire til seks personer og bør inneha rollene leder, kasserer, informasjonsansvarlig, samt tursjef.

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets beslutninger.
  2. Oppnevne medlemmer i foreningens faste komiteer eller undergrupper for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Styret kan også utnevne kulturgruppe, festgruppe osv.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Fjellgruppens økonomi.
  4. Representere Fjellgruppen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte gyldige beslutninger når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Faktiske utgifter i forbindelse med tillitsvalgtes arbeid i Fjellgruppen refunderes mot avlevering av dokumentasjon for utgiftene. Utgiftene skal fremgå av årsregnskapet.

§ 12 Turvirksomheten

Fjellgruppens hovedoppgave er å få med flest mulig av medlemmene på tur. Turene ledes/organiseres av medlemmene selv som påtar seg å være turledere. Oppgaven kan deles på flere. Turlederne sørger for påmelding, ev. bestilling av opphold, mat etc. Når foreningen skal garantere for større forpliktelser i denne forbindelse må styret vurdere hva som er en akseptabel økonomisk risiko. Turlederen kan pålegges å kreve forskuddsbetaling fra deltakerne samt å kansellere bestillingen dersom risikoen ikke er redusert til et akseptabelt nivå innen en gitt frist.

Ikke-medlemmer kan inviteres med på turene, men hvor det er begrensninger i antall deltagere har medlemmer fortrinnsrett. Dette gjelder dog ikke når Fjellgruppen arrangerer felles turer i samarbeid med andre foreninger.

Turdeltagerne må være oppmerksomme på og akseptere at all turdeltagelse skjer på eget ansvar og i henhold til egen vurdering av erfaring og ferdigheter, fysisk form, samt evt. krav til å kunne orientere med kart og kompass etc. Fjellgruppen har ikke noe økonomisk ansvar for skader eller tap som deltagerne måtte pådra seg i forbindelse med turene. Medlemmene oppfordres til selv å sørge for å tegne nødvendige forsikringer.

§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 14 Oppløsning

(§ 14 kan ikke endres.) Oppløsning av Fjellgruppen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Fjellgruppen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 13.